Close

Arhiva

Materijal za redovnu sednicu skupštine, mart 2014.

U nastavku možete preuzeti potreban materijal za redovnu sednicu skupštine.

 

Godišnji izveštaj sa izveštajem revizora – preuzmite dokumenat

Finansijski izveštaji – preuzmite dokumenat(BU i BS); preuzmite dokumenat(EBIT i EBITDA)

Predlog odluke o usvajanju izveštaja – preuzmite dokumenat

Predlog odluke o raspodeli dobiti – preuzmite dokumenat

Predlog odluke o prestanku mandata članu Nadzornog odbora i imenovanju nedostajućeg člana Nadzornog odbora – preuzmite dokumenat

CV Grubor Petra – preuzmite dokumenat

Predlog odluke o izboru revizora – preuzmite dokumenat

 

Punommoćje za glasanje na skupštini – preuzmite dokumenat
Formular za glasanje u odsustvu – preuzmite dokumenat

 

2
Datum