Close

Arhiva

Obaveštenje o podacima za uplatu dividende, maj 2018.

OBAVEŠTENJE

O RAČUNIMA ZA UPLATU DIVIDENDE

 

Radi ažuriranja podataka o računima za uplatu dividende po odluci skupštine, potrebno je da akcionari kojima se u 2018. godini prvi put isplaćuje dividenda, kao i dosadašnji akcionari koji su u međuvremnu promenili ili žele da promene račun za uplatu dividende, dostave broj svog tekućeg računa na koji žele da im se izvrši uplata dividende, sa oznakom banke, svojim JMBG i brojem telefona.

Navedeni podaci mogu se dostaviti putem e-mejla na adresu: dividenda@metalac.com ili putem faxa na br. 032/725-429.

Akcionar nerezident (strano fizičko i pravno lice) potrebno je da umesto tekućeg računa, dostavi instukcije svoje banke o uplati dividende. Uz navedne instrukcije potrebno je da akcionar nerezident, zbog pravilnog obračuna poreza i primene odredbi zaključenih ugovora o izbegavanju dvostukog oporezivanja pri isplati dividende, dostavi potvrdu o rezidentnosti, izdatu i overenu od strane nadležnog državnog organa države čiji je rezident.

Akcionarima nerezidentima koji ne budu dostavili navedenu potvrdu, dividenda će biti isplaćena uz primenu važeće poreske stope po propisima Republike Srbije od 20%.

 

 

U Gornjem Milanovcu,

28.05.2018. godine

 

Dokument možete preuzeti ovde.

2
Datum