Close

Arhiva

Materijal za redovnu sednicu skupštine, april 2024.

1. Izveštaj o poslovanju za 2023. godinu, sa izveštajima Nadzornog odbora
Preuzmite dokument ovde.

2. Izveštaji revizora
Preuzmite dokument ovde.

3. Predlozi Odluka o usvajanju izveštaja za 2023. godinu
Preuzmite dokument ovde.

4. Predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene poslovanjem u 2023. godini

Preuzmite dokument ovde.

5. Predlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Preuzmite dokument ovde.

6. Biografije kandidata za članove Nadzornog odbora
CV Goran Pitic – Preuzmite dokument ovde.
CV Goran Petkovic – Preuzmite dokument ovde.
CV Dragan Lončar – Preuzmite dokument ovde.
CV Dragan Đuricin – Preuzmite dokument ovde.
CV Vukadinovic – Preuzmite dokument ovde.

7. Predlog Politike naknada

Preuzmite dokument ovde.

8. Prilog 1 – Model ugovora sa članovima Nadzornog odbora

Preuzmite dokument ovde.

9. Prilog 2 – Model ugovora o radu izvršnih direktora

Preuzmite dokument ovde.

10. Predlog Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godini

Preuzmite dokument ovde.

11. Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Preuzmite dokument ovde.

12. Punomoćje za glasanje

Preuzmite dokument ovde.

13. Formular za glasanje u odsustvu

Preuzmite dokument ovde.

2
Datum