Close

Arhiva

Obaveštenje za akcionare, maj 2013.

 

Radi ažuriranja potrebnih podataka za isplatu divid ende po odluci skupštine, potrebno je da akcionari kojima se ove godine prvi put isplaćuje dividenda, kao i dosadašnji akcionari koji su u međuvremnu promenili ili žele da promene račun za uplatu dividende, dostave broj svog tekućeg računa na koji žele da im se izvrši uplata dividende, sa oznakom banke, svojim JMBG i brojem t elefona. Navedeni podaci mogu se dostaviti putem faxa 032/72 56429 ili putem e-mejla na adresu dividenda@metalac.com

Akcionari nerezidenti (strana fizička i pravna lica ) potrebno je da umesto tekućeg računa, dostave instukcije svoje banke o uplati div idende. Takođe je potrebno da zbog pravilnog obračuna poreza i primene odredbi zaključ enih ugovora o izbegavanju dvostukog oporezivanja pri isplati dividende, dosta ve potvrdu o rezidentnosti izdatu na propisanom obrascu i overenu od strane nadležnog državnog organa države čiji je rezident.

Potvrda o rezidentnosti priznaje se jedino ako je i zdata na obrascu POR62 koji je za potrebe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivan ja kreiralo Ministrarstvo finansija Republike Srbije 6 Grupa za uporedno pore sko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja, gde akcionar može i dobiti obrazac ove potvrde. Obrazac navedene potvrde se zatim podnosi na overu (pečatom i potpisom) ovlašćenom organu države čiji je rezident akcionar. Akcionarima nerezidentima koji ovu potvrdu ne budu dostavili, dividenda će biti isplaćena uz primenu važeće poreske stope po propis ima Republike Srbije od 20%.

2
Datum