Close

Arhiva

Odluka o danu isplate dividendi, maj 2013.

 

Na osnovu člana 427. stav 1. tačka 5. i člana 429. stav 2. Zakona o privrednim društvima, člana 75. Stav 6. Statuta Metalca a.d. i z Gornjeg Milanovca i Odluke skupštine Metalca a.d. o raspodeli dobiti br. 7950 /5 od 26.04.2013. godine, Izvršni odbor je dana 10.05.2013. godine, doneo sledeću

 

O D L U K U

 

Za dan isplate dividende, u skladu sa Odlukom skupš tine Metalca a.d. br. 7950/5 od 26.04.2013. godine, određuje se 15.05.2013. godine.

Dividenda akcionarima iz Jedinstvene evidencije akc ionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vr ednosti na dan 16.04.2013. godine, isplaćivaće se počev od dana utvrđenog u prethodnom stavu, a najkasnije do 31.10.2013. godine, po dinamici isplate kojom se ne ugrožava likvidnost kompanije.

Dividenda se, shodno odluci skupštine, isplaćuje u bruto iznosu od 140,00 dinara po jednoj akciji.

 

PREDSEDNIK IZV RŠNOG ODBORA

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

2
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.