Close

Arhiva

Odluka o sticanju sopstvenih akcija, novembar 2022.

Na osnovu člana 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, stava 5. Odluke skupštine Metalca a.d. o odobrenju sticanja sopstvenih akcija br. S-100-1/2022-6 od 26.05.2022. godine, Nadzorni odbor je u skladu sa odredbama člana 62. Statuta, dana 14.11.2022. godine doneo

O D L U K U
O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca će od ukupno izdatih 2.040.000 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI:ESVUFR i ISIN: RSMETAE71629, po osnovu ove odluke izvršiti otkup, odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do najviše 10% osnovnog kapitala, odnosno najviše do 98.000 akcija, pod uslovom da ukupna vrednost akcija stečenih na osnovu ove odluke sa već stečenim sopstvenim akcijama, ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.
Metalac a.d. će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi a.d. u cilju sprečavanja poremećaja na tršištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za kompaniju.
Cene po kojima će kompanija sticati sopstvene akcije odrediće Izvršni odbor, a na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama izdavaoca Metalca a.d. Gornji Milanovac na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima kompanije.
Društvo će sticati akcije do otklanjanja okolnosti iz stava 2. ove Odluke, odnosno do sticanja akcija iz stava 1. ove Odluke.
Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici skupštine obavestiti akcionare i podneti izveštaj o sticanju sopstvenih akcija.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon izvršene analize kretanja i uzroka pada cene akcija kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca na berzi, Nadzorni odbor ocenjuje da cena akcija kompanije u ovom trentuku ne odražava fer vrednost kompanije, da postoji opasnost da iz neekonomskih i drugih razloga neuzrokovanih rezultatima poslovanja dođe do daljeg pada vrednosti akcija, a samim tim i vrednosti kompanije koja u 2022. godini ostvaruje planirane poslovne rezultate.

Nadzorni Odbor se prilikom donošenja ove odluke rukovodio stanjem na finansijskom tržištu i padom, odnosno oscilacijama cene akcije. Eventualni dalji pad cene akcija mogao bi naneti štetu ne samo akcionarima u pogledu kapitalnog gubitka, već i samoj kompaniji, obzirom da dnevi podaci o njenoj tržišnoj kapitalizaciji nisu ni približni pravoj tržišnoj vrednosti kompanije, što kod poslovnih partnera, potencijalnih investitora i kreditora može izazvati pogrešnu predstavu o uspešnosti poslovanja kompanije, njenom bonitetu i kredibilitetu i time usporiti strategijom poslovanja planirani nivo rasta i razvoja kompanije.

Imajući u vidu napred navedeno, a u uverenju da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, Nadzorni odbor je u cilju zaštite interesa i akcionara i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po društvo, doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg izveštaja akcionarima na prvoj narednoj sednici skupštine.

 

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing

2
Datum