Close

Arhiva

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, novembar 2022.

Na osnovu člana 94. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2021), izdavalac METALAC a.d. Gornji Milanovac, MB: 07177984, objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA 

NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

Na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu koju je doneo Nadzorni Odbor izdavaoca Metalca a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Izdavalac), dana  29.11.2022. godine Izdavalac je kupovinom na Beogradskoj Berzi stekao 50 sopstvenih akcija, što iznosi 0,002 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Izdavalac na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje ukupno 106.243 sopstvenih akcija, što iznosi 5,20 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 

Gornji Milanovac, 02.12.2022. godine

                                                                                                           

                                                                                                 GENERALNI DIREKTOR

                                                                                             Radmila Trifunović, dipl. ecc.

2
Datum