Metalac Grupa - Članci poređani po datumu: maj 2020

U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu, konsolidovani izveštaji i izveštaji i mišljenja revizora - link

2. Finansijski izveštaji za 2019. godinu - link

3. Predlog odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - link

4. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. - link

5. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora - link

6. Biografije predloženih članova Nadzornog odbora:
- Dragoljub Vukadinović, predsednik Nadzornog odbora Metalca a.d. i predsednik Metalac Grupe - link
- Prof. dr Goran Pitić, predsednik saveta i redovni profesor FEFA u Beogradu - link
- Prof. dr Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu - link
- Prof. dr  Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu - link
- Prof. dr Dragan Lončar, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu - link

7. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020. godini - link

8. Predlog odluke o odobrenju sticanja sopstevenih akcija - link

9. Punomoćje za glasanje - link

10. Formular za glasanje u odsustvu - link

 

 

 

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 40. Statuta METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor na osnovu donete Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine, dana 22. maja 2020. godine  

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

POZIV  ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE


Redovna sednica Skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana 26. juna 2020. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra, sa početkom u 14:00 časova.

Za navedenu sednicu, a nakon imenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, utvrđuje se sledeći

 

DNEVNI RED

 

    1. Donošenje odluka o usvajanju:
        a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2019. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;

        b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2019. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;

        c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2019. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;

        d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2019. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;

        e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;

             
    2. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

    3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020. godini;

    4. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija;

 

Metalac a.d. na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 2.040.000 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 105.130 akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 1.934.870 akcija.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.metalac.com  

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 16. jun 2020. godine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 2. 000 glasova. Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 2.000 glasova.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za  ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda ili drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da taj predlog obrazlože i da dostave tekst tih odluka.  

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Nadzornog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice. U cilju odgovarajuće pripreme sednice, a u skladu sa članom 20. Poslovnika o radu skupštine, akcionar  je dužan da svoja pitanja dostavi najmanje 3 dana pre dana održavanja sednice, u pisanoj formi, sa identifikacionim podacima radi utvrđivanja statusa akcionara koji je postavio pitanje.  

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Metalca a.d.  www.metalac.com, kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra. 

   

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     PREDSEDNIK
                                                                                                            NADZORNOG ODBORA
                                                                                                      Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Tunel za dezinfekciju je 1.20m širine i 1.70m dužine, a 2.10 visine. Ima 16 prskalica i može raditi na bazi alkohola, a i na bazi vodonik-peroksida, dok je cisterna zapremine oko 200 litara i pokriva 6.000 prolazaka kroz tunel. Vrednost donacije je oko 5.000 evra.

bolnica2

Namera kompanije „Metalac“ i lokalnog trgovinskog lanca „Metalac Proletera“ je da se ovom donacijom smanji rizik od širenja virusa i poveća bezbednost sugrađana, što je u skladu sa celokupnom politikom kompanije „Metalac“.

Najvažnije nam je da povećamo bezbednost građana u opštini u kojoj su i sve Metalčeve fabrike i naš trgovinski lanac Proleter. Mi ovde živimo, ovde dolaze naši roditelji i mi se ovde lečimo, pa prema tome logično je da pomognemo svi zajedno. Nismo jedina firma koja je to uradila i drugi privrednici su to prepoznali i svi zajedno do sada smo donirali tri tunela, da bi zajedno lakše izašli iz ove nesreće koja nas je snašla – kazao je Aleksandar Marković generalni direktor kompanije „Metalac“.

bolnica

bolnica1

bolnica3

Finansijski izveštaj za I kvartal 2020. godine možete preuzeti iz priloga.