Metalac Grupa - Članci poređani po datumu: maj 2018

Metalac posuđe prvi put na PLMA'S 2018 - Amsterdam

Objavljeno u Vesti

 

METALAC POSUĐE PRVI PUT NA PLMA’s 2018 “World Private Label” U AMSTERDAMU
Svoj prvi nastupa na sajmu u Amsterdamu 29. i 30 maja 2018. Metalac posudje koristi da predstavi linije emajliranog posuđa koje se rade na automatu u raznim bojama i dekorima kao i non-stick posuđe - teflon na čeliku.

Metalac izlaže na  štandu N-3535, RAI Park Complex / Hall 8.

Sajam u Amsterdamu je najveći sajam privatnih robnih marki (PL) u svetu. Izlagači su proizvođači isključivo PL proizvoda kao i oni koji osim ssopstvenih renomiranih brendova imaju i proizvodnju PL proizvoda za ključne kupce, što je slučaj i sa Metalac posuđem. Inače na sajmu “World Private Label” U AMSTERDAMU  u 12 hala svake godine izlaže 2.400 proizvođača iz 70 država sveta. Mahom su proizvođači iz Evrope što dodatno doprinosi atraktivnosti sajma koji je zanimljiv za ritejlere širom sveta.

 

Odluka - dan isplate dividende

Objavljeno u Saopštenja za akcionare

Na osnovu člana 427. stav 1. tačka 5. i člana 429. stav 2. Zakona o privrednim društvima, člana 73. stav 1. tačka 6. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i Odluke skupštine Metalca a.d. o raspodeli dobiti br. S-100-1/2016-5 od 27.05.2016. godine, Izvršni odbor je dana 28.05.2018. godine, doneo sledeću:

O D L U K U

Za dan isplate dividende, u skladu sa Odlukom skupštine Metalca a.d. br. S-100-1/2018-5 od 26.05.2018. godine, određuje se 01. jun 2018. godine.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.04.2018. godine, počev od dana utvrđenog u prethodnom stavu, a najkasnije do 31.10.2018. godine, po dinamici isplate kojom se ne ugrožava likvidnost kompanije.

Dividenda se, shodno odluci skupštine, isplaćuje u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji.

PREDSEDNIK

IZVRŠNOG ODBORA

Aleksandar Marković, dipl. ing.

OBAVEŠTENJE

O RAČUNIMA ZA UPLATU DIVIDENDE

 

Radi ažuriranja podataka o računima za uplatu dividende po odluci skupštine, potrebno je da akcionari kojima se u 2018. godini prvi put isplaćuje dividenda, kao i dosadašnji akcionari koji su u međuvremnu promenili ili žele da promene račun za uplatu dividende, dostave broj svog tekućeg računa na koji žele da im se izvrši uplata dividende, sa oznakom banke, svojim JMBG i brojem telefona.

Navedeni podaci mogu se dostaviti putem e-mejla na adresu: dividenda@metalac.com ili putem faxa na br. 032/725-429.

Akcionar nerezident (strano fizičko i pravno lice) potrebno je da umesto tekućeg računa, dostavi instukcije svoje banke o uplati dividende. Uz navedne instrukcije potrebno je da akcionar nerezident, zbog pravilnog obračuna poreza i primene odredbi zaključenih ugovora o izbegavanju dvostukog oporezivanja pri isplati dividende, dostavi potvrdu o rezidentnosti, izdatu i overenu od strane nadležnog državnog organa države čiji je rezident.

Akcionarima nerezidentima koji ne budu dostavili navedenu potvrdu, dividenda će biti isplaćena uz primenu važeće poreske stope po propisima Republike Srbije od 20%.

 

 

U Gornjem Milanovcu,

28.05.2018. godine

 

 

Molimo Vas da preuzmete dokumenat iz priloga.

U prilogu se nalazi Finansijski izveštaj za I kvartal 2018. godine.

U prilogu se nalazi zapisnik sa skupštine.