Materijal za redovnu sednicu skupštine - 26. maj 2022.

U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2021. godinu

2. Predlog odluka o usvajanju finansijskih izveštaja

3. Finansijski izveštaj za period I-XII 2021.

4. Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021.

5. Izveštaj o radu NO za 2021.

6. Izveštaji i mišljenja revizora

7. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.

8. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini

9. Predlog odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

10. Punomoćje za glasanje

11. Formular za glasanje u odsustvu