Poziv za redovnu sednicu skupštine - 28. aprila 2021. godine

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 40. Statuta METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor na osnovu Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine, donete dana 26. marta 2021. godine  

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE


Redovna sednica Skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana 28. aprila 2021. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra, sa početkom u 14:00 časova.

Za navedenu sednicu, a nakon imenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

    1. Donošenje odluka o usvajanju:
        a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2020. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;

        b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;

        c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;

        d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;

        e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
          

    2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini;

 

Metalac a.d. na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 2.040.000 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 105.130 akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 1.934.870 akcija.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.metalac.com  

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 18. april 2021. godine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 2. 000 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 2.000 glasova.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za  ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda ili drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da taj predlog obrazlože i da dostave tekst tih odluka.  

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Nadzornog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice. U cilju odgovarajuće pripreme sednice, a u skladu sa članom 20. Poslovnika o radu skupštine, akcionar  je dužan da svoja pitanja dostavi najmanje 3 dana pre dana održavanja sednice, u pisanoj formi, sa identifikacionim podacima radi utvrđivanja statusa akcionara koji je postavio pitanje.  

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Metalca a.d.  www.metalac.com, kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.    

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     PREDSEDNIK
                                                                                                            NADZORNOG ODBORA
                                                                                                      Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.