Materijal za redovnu sednicu skupštine - 26. jun 2020

U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu, konsolidovani izveštaji i izveštaji i mišljenja revizora - link

2. Finansijski izveštaji za 2019. godinu - link

3. Predlog odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - link

4. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. - link

5. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora - link

6. Biografije predloženih članova Nadzornog odbora:
- Dragoljub Vukadinović, predsednik Nadzornog odbora Metalca a.d. i predsednik Metalac Grupe - link
- Prof. dr Goran Pitić, predsednik saveta i redovni profesor FEFA u Beogradu - link
- Prof. dr Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu - link
- Prof. dr  Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu - link
- Prof. dr Dragan Lončar, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu - link

7. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020. godini - link

8. Predlog odluke o odobrenju sticanja sopstevenih akcija - link

9. Punomoćje za glasanje - link

10. Formular za glasanje u odsustvu - link