Materijal za redovnu sednicu skupštine

U nastavku možete preuzeti potreban materijal za redovnu sednicu skupštine.

1. Finansijski izveštaji za 2015. godinu preuzmite dokumenat
2. Predlog odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu - preuzmite pdf dokumenat
3. Informacija o raspodeli dobiti zavisnih društavapreuzmite pdf dokumenat
4. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. preuzmite pdf dokumenat
5. Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital preuzmite pdf dokumenat
6. Predlog odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital preuzmite pdf dokumenat
7. Predlog odluke o izdavanju akcija bez javne ponude usled povećanja nominalne vrednosti akcija preuzmite pdf dokumenat
8. Predlog Izmena i dopuna Statuta Metalca a.d.preuzmite pdf dokumenat
9. Predlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora preuzmite pdf dokumenat
10. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini preuzmite pdf dokumenat
11. Predlog odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija preuzmite pdf dokumenat
12. Punomoćje za glasanje preuzmite pdf dokumenat
13. Formular za glasanje u odsustvu preuzmite pdf dokumenat

14. Biografije kandidata za članove Nadzornog odbora

Dragoljub Vukadinović, preuzmite pdf dokumenat

Dragan Đuričin, preuzmite pdf dokumenat

Goran Pitić, preuzmite pdf dokumenat

Petar Grubor preuzmite pdf dokumenat

Goran Petković preuzmite pdf dokumenat