Materijal za redovnu sednicu skupštine

U nastavku možete preuzeti potreban materijal za redovnu sednicu skupštine.

 

Finansijski izveštaji - preuzmite(bilansi)preuzmite(rezultati poslovanja)

Predlog odluke o usvajanju izveštaja -  preuzmite PDF fajl

Predlog odluke o raspodeli dobiti -  preuzmite PDF fajl

Predlog odluke o izboru revizora -  preuzmite PDF fajl

 

Punommoćje za glasanje na skupštini - preuzmite PDF fajl
Formular za glasanje u odsustvu - preuzmite PDF fajl