Dividende

 

Statutom Kompanije predviđeno je da se godišnje dividende isplaćuju licima koja su bila akcionar društva na dan dividendi.
Dan dividendi istovetan je danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalac a.d. koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

 

Metalac GRUPA
Datum isplate Broj emitovanih akcija Bruto dividenda (din) Dan dividende
Maj 2006. 1.020.000 80,00 01.03.2006
Maj 2007. 1.020.000 100,00 26.02.2007
Maj 2008. 1.020.000 100,00 03.03.2008
Maj 2009. 1.020.000 100,00 03.03.2009
Maj 2010. 1.020.000 100,00 03.03.2010
Tokom 2011. 1.020.000 110,00 03.03.2011
Tokom 2012. 1.020.000 130,00 21.05.2012
Tokom 2013. 1.020.000 140,00 16.04.2013
Tokom 2014. 1.020.000 150,00 15.04.2014
Maj-oktobar 2015. 1.020.000 150,00 14.04.2015
Maj-oktobar 2016. 1.020.000 155,00 17.05.2016
Maj-oktobar 2017. 2.040.000 80,00 18.04.2017
Maj-oktobar 2018. 2.040.000 85,00 16.04.2018