Struktura akcijskog kapitala

 

U vlasničkoj strukturi Metalca a.d. fizička lica učestvuju sa oko 60%, a pravna lica 5% i kastodi računi oko 35%. Učešće stranih lica i investicionih fondova u ukupnom akcijskom kapitalu je 45%. Akcije Metalca a.d. kotirane su na Standard listingu Beogradske berze, a berzanski analitičari ocenjuju da je reč o jednoj od najzdravijih srpskih kompanija.

 

 Tip lica  Broj akcija  % od ukupne emisije
 Akcije u vlasništvu fizičkih lica  595.354  58,36
 Akcije u vlasništvu pravnih lica  205.404  20,14
 Društveni kapital  0  0
 Zbirni (kastodi) račun  219.242  21,50
 Ukupno:  1.020.000  100,00

 

 Broj akcionara sa učešćem u kapitalu  Broj lica  Broj akcija  % od ukupne emisije
 Domaća  Strana  Domaća  Strana  Domaća  Strana
 od 0% do 5%  1.455  91  684.850  42.245  67,14  4,14
 od 5% do 10% 3 1  228.786  64.119  22,43  6,29
 od 10% do 25% 0 0 0 0 0 0
 od 25% do 33% 0 0 0 0 0 0
 od 33% do 50% 0 0 0 0 0 0
 od 50% do 66% 0 0 0 0 0 0
 od 66% do 75% 0 0 0 0 0 0
 od 75% do 100% 0 0 0 0 0 0
  Ukupno   1.550   1.020.000 100,00

 

Učešće kompanije u kapitalu drugih ZAVISNIH DRUŠTAVA

 Naziv i sedište pravnog lica

 Učešće izdavaoca u

kapitalu pravnog lica

 Pravo glasa izdavaoca u

pravnom licu u %

 Metalac Posuđe d.o.o.  100% 100% 
 Metalac Inko d.o.o.  100% 100%
 Metalac Print d.o.o.  100% 100%
 Metalac Bojler d.o.o.  100% 100%
 Metalac Market d.o.o.  100%   100% 
 Metalac Trade d.o.o.  100%  100%
 Metpor d.o.o.  100%  100%
 Metalac Market Podgorica d.o.o.  100%   100%
 Promo-Metal d.o.o. Zagreb  100%    100% 
 Metrot d.o.o. Moskva  100%    100%
 Metalac Metalurgija a.d. Novi Sad    82,36%    82,36%
 Metalac Proleter a.d.   64,84%    64,84%

 

Tabele strukture akcijskog kapitala na ovoj strani se ažuriraju svakog 1-ovog u mesecu, za dnevni pregled strukture kapitala posetite stranice Centralnog registra HoV.

 

 

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.27.04.18